Wpisy umożliwiające polepszenie naszego stanu zdrowia i umysłu we wnętrzach mieszkań w których dane jest nam żyć.

Zakończenie budowy i odbiór budynku!

odbiór mieszkania

Większość spraw związanych z budową domu reguluje polskie prawo budowlane. Dotyczy to nie tylko kwestii związanych z rozpoczęciem budowy, ale również z jej zakończeniem. Zanim bowiem wprowadzimy się do nowo zbudowanego domu, musimy spełnić kilka wymagań formalnych. Aby wszystko przebiegło sprawnie i bez zakłóceń, warto odpowiednio wcześniej zadbać o potrzebne dokumenty.

Oddanie budynku do użytkowania

Zakończenie budowy domu nie jest równoznaczne z możliwością natychmiastowego rozpoczęcia jego użytkowania. W tym momencie bowiem na właścicielu lub inwestorze robót budowlanych spoczywa obowiązek zgromadzenia wielu dokumentów, łączący się z koniecznością kontaktu z różnymi specjalistami np. z firmą wykańczającą mieszkanie pod klucz, która wykonywała prace budowlane przy domu, a nawet z innymi instytucjami.

Odbiór budynku – dokumenty

Zawiadomienie o zakończeniu budowy albo wniosek o pozwolenie na użytkowanie składa się w Powiatowym lub Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Wraz z nim dołączyć należy dokumenty, takie jak:
* oryginał dziennika budowy, w którym odnotowane są wszystkie przeprowadzone czynności oraz przebieg zdarzeń w trakcie robót budowlanych;
* oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i z uzyskanym wcześniej pozwoleniem na budowę oraz jego deklaracja doprowadzenia terenu budowy do porządku;
* oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych;
* wszystkie niezbędne protokoły odbiorów przyłączy oraz protokoły sprawdzeń wewnętrznych instalacji, wykonane przez osoby legitymujące się odpowiednimi uprawnieniami;
* oświadczenie o braku uwag ze strony Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Ochrony Środowiska;
* kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku;
* geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
Po złożeniu wymienionych dokumentów trzeba odczekać 21 dni, gdyż w tym czasie może nastąpić zgłoszenie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń ze strony odpowiedniego inspektoratu. Dopiero po tym okresie, gdy nie będzie żadnych zastrzeżeń, wysłane zostanie potwierdzenie pozwalające na zamieszkanie w nowo powstałym budynku.

Odbiór budynku – koszty

Sam odbiór budynku jest zwolniony z wszelkich kosztów. Jednak uzyskanie wszystkich koniecznych dokumentów, może niekiedy przewyższać zdolności finansowe niejednego prywatnego inwestora, co często kusi właściciela, aby wprowadzić się do nowego domu bez uzyskania odpowiedniego pozwolenia na użytkowanie. Niestety nie jest to dobry pomysł, bo wobec takich osób stosowane są kary finansowe.

Dodaj komentarz