Aranżacje, wystrój wnętrz naszych domów, mieszkań i inspiracje jak się urządzić.

Zakończenie budowy i odbiór budynku!

odbiór mieszkania

Większość spraw związanych z budową domu reguluje polskie prawo budowlane. Dotyczy to nie tylko kwestii związanych z rozpoczęciem budowy, ale również z jej zakończeniem. Zanim bowiem wprowadzimy się do nowo zbudowanego domu, musimy spełnić kilka wymagań formalnych. Aby wszystko przebiegło sprawnie i bez zakłóceń, warto odpowiednio wcześniej zadbać o potrzebne dokumenty.

Oddanie budynku do użytkowania

Zakończenie budowy domu nie jest równoznaczne z możliwością natychmiastowego rozpoczęcia jego użytkowania. W tym momencie bowiem na właścicielu lub inwestorze robót budowlanych spoczywa obowiązek zgromadzenia wielu dokumentów, łączący się z koniecznością kontaktu z różnymi specjalistami np. z firmą wykańczającą mieszkanie pod klucz, która wykonywała prace budowlane przy domu, a nawet z innymi instytucjami.

Odbiór budynku – dokumenty

Zawiadomienie o zakończeniu budowy albo wniosek o pozwolenie na użytkowanie składa się w Powiatowym lub Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Wraz z nim dołączyć należy dokumenty, takie jak:
* oryginał dziennika budowy, w którym odnotowane są wszystkie przeprowadzone czynności oraz przebieg zdarzeń w trakcie robót budowlanych;
* oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i z uzyskanym wcześniej pozwoleniem na budowę oraz jego deklaracja doprowadzenia terenu budowy do porządku;
* oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych;
* wszystkie niezbędne protokoły odbiorów przyłączy oraz protokoły sprawdzeń wewnętrznych instalacji, wykonane przez osoby legitymujące się odpowiednimi uprawnieniami;
* oświadczenie o braku uwag ze strony Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Ochrony Środowiska;
* kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku;
* geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
Po złożeniu wymienionych dokumentów trzeba odczekać 21 dni, gdyż w tym czasie może nastąpić zgłoszenie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń ze strony odpowiedniego inspektoratu. Dopiero po tym okresie, gdy nie będzie żadnych zastrzeżeń, wysłane zostanie potwierdzenie pozwalające na zamieszkanie w nowo powstałym budynku.

Odbiór budynku – koszty

Sam odbiór budynku jest zwolniony z wszelkich kosztów. Jednak uzyskanie wszystkich koniecznych dokumentów, może niekiedy przewyższać zdolności finansowe niejednego prywatnego inwestora, co często kusi właściciela, aby wprowadzić się do nowego domu bez uzyskania odpowiedniego pozwolenia na użytkowanie. Niestety nie jest to dobry pomysł, bo wobec takich osób stosowane są kary finansowe.

Na czym polega odbiór mieszkania?

Odbiór mieszkania to kluczowy etap procesu budowlanego, mający na celu weryfikację zgodności wykonanych prac z projektem budowlanym, normami technicznymi oraz standardami jakości. Proces ten jest nie tylko formalnością, ale przede wszystkim zabezpieczeniem interesów nabywcy przed ewentualnymi wadami budowlanymi. Odbiór techniczny mieszkania polega na dokładnym sprawdzeniu stanu technicznego nieruchomości, a jego prawidłowe przeprowadzenie wymaga wiedzy technicznej oraz precyzyjnego podejścia.

Przygotowanie do odbioru

Proces odbioru mieszkania rozpoczyna się od przygotowania odpowiedniej dokumentacji, która powinna zawierać m.in. projekt budowlany, pozwolenie na budowę, dokumenty dotyczące zmian w projekcie, protokoły z wcześniejszych kontroli oraz instrukcje użytkowania i konserwacji instalacji. Ważnym elementem jest również posiadanie narzędzi pomiarowych, takich jak miarka laserowa, poziomica, kątownik, a także detektor wilgoci czy termowizjer.

Etapy odbioru mieszkania

 1. Sprawdzenie powierzchni użytkowej:
  • Pomiar powierzchni wszystkich pomieszczeń w celu weryfikacji zgodności z projektem i umową.
  • Kontrola wymiarów oraz sprawdzenie, czy wymiary pomieszczeń odpowiadają wartościom zapisanym w dokumentacji.
 2. Ocena jakości wykonania prac budowlanych:
  • Sprawdzenie pionowości i poziomowości ścian oraz podłóg.
  • Weryfikacja stanu tynków, malowania oraz wykończenia detali architektonicznych.
  • Kontrola osadzenia i działania stolarki okiennej oraz drzwiowej, w tym sprawdzenie szczelności i jakości montażu.
 3. Kontrola instalacji:
  • Weryfikacja instalacji elektrycznej, w tym sprawdzenie poprawności wykonania gniazdek, włączników oraz oświetlenia.
  • Sprawdzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej pod kątem szczelności i prawidłowego funkcjonowania.
  • Kontrola instalacji grzewczej oraz wentylacyjnej, w tym pomiar wydajności grzejników oraz sprawdzenie działania wentylacji mechanicznej lub grawitacyjnej.
 4. Ocena dodatkowych elementów wyposażenia:
  • Sprawdzenie stanu i działania zamontowanych urządzeń AGD (jeśli są częścią wyposażenia).
  • Weryfikacja zgodności wykonania dodatkowych elementów, takich jak zabudowy kuchenne czy szafy wnękowe, z ustaleniami zawartymi w umowie.

Dokumentacja odbioru

Po zakończeniu wizualnej i technicznej oceny mieszkania sporządza się protokół odbioru, który powinien zawierać:

 • Opis stanu technicznego poszczególnych elementów mieszkania.
 • Wyszczególnienie zauważonych usterek oraz termin ich usunięcia.
 • Podpisy obu stron – nabywcy i przedstawiciela dewelopera.

Znaczenie odbioru technicznego

Odbiór techniczny mieszkania ma kluczowe znaczenie z kilku powodów. Po pierwsze, umożliwia identyfikację i dokumentację ewentualnych wad i usterek, co jest podstawą do egzekwowania ich naprawy w ramach gwarancji dewelopera. Po drugie, zapewnia nabywcy pewność, że mieszkanie jest zgodne z projektem oraz spełnia normy techniczne i standardy jakości. Ostatecznie, prawidłowo przeprowadzony odbiór minimalizuje ryzyko problemów technicznych i związanych z nimi kosztów napraw w przyszłości, co przekłada się na komfort i bezpieczeństwo użytkowania nowego lokalu.

Prawidłowo przeprowadzony odbiór mieszkania jest fundamentem zadowolenia nabywcy i stanowi istotny element w procesie zakupu nieruchomości.

Dodaj komentarz